Rita Tushingham
  • Reino Unido Reino Unido
(1942)