Peggy Ashcroft
  • Reino Unido Reino Unido
(1907 - 1991)