J. Pat O'Malley
  • Reino Unido Reino Unido
(1904 - 1985)