Stanley Baker
  • Reino Unido Reino Unido
(1928 - 1976)