Christina Pickles
  • Reino Unido Reino Unido
(1935)