Thorley Walters
  • Reino Unido Reino Unido
(1913 - 1991)