Velimir 'Bata' Zivojinovic
  • Yugoslavia Yugoslavia
(1933 - 2016)