Leo Genn
  • Reino Unido Reino Unido
(1905 - 1978)