Martita Hunt
  • Reino Unido Reino Unido
(1900 - 1969)