Mona Washbourne
  • Reino Unido Reino Unido
(1903 - 1988)