Greer Garson
  • Reino Unido Reino Unido
(1904 - 1996)