Arthur Treacher
  • Reino Unido Reino Unido
(1894 - 1975)