Rex Harrison
  • Reino Unido Reino Unido
(1908 - 1990)