Robert Douglas
  • Reino Unido Reino Unido
(1909 - 1999)