John Loder
  • Reino Unido Reino Unido
(1898 - 1988)