Guy Rolfe
  • Reino Unido Reino Unido
(1911 - 2003)