Nancy Gates
  • United States United States
(1926)