Anthony Bushell
  • Reino Unido Reino Unido
(1904 - 1997)