Edith Evans
  • Reino Unido Reino Unido
(1888 - 1976)