Megs Jenkins
  • Reino Unido Reino Unido
(1917 - 1998)